Пред дилемата сте дали да заведете дело пред съда срещу своя работодател? Тук ще обърнем внимание на всички най-основни и важни особености на трудовия спор, запознаването с които ще ви бъде от доста полза, когато пристъпвате към подобно решение.

Целта е да придобиете една по-добра представа за трудовите дела, включително да знаете къде се предявява искът, колко ще ви струва това и какви са сроковете, в които може да се заведе дело срещу работодателя, според конкретната хипотеза.

Какво се има предвид трудови спорове

Това са всички спорове между работодателя и работника, които касаят трудовите правоотношения, в частност тяхното възникване, съществуване, изпълнение и прекратяване. В това число законът включва и проблемите, свързани с изпълнение на колективен трудов договор, както и казусите във връзка с установяване на трудов стаж.

На практика всички въпроси на трудовото правоотношение могат да бъдат предмет на един трудов спор.

Значение за отличаването на спора като трудов е с оглед прилагането на следните важни особености, които законът прилага именно в тази материя.

Подсъдност на трудовите дела

Трудови спорове се разглеждат винаги от районния съд, независимо от цената на иска. Принципно искът трябва да се предяви по постоянния адрес или седалището на ответника, което тук означава, че трябва да подадете иска в районен съд по седалище на работодателя ви (когато искът е срещу него).

Законът обаче допуска да предявите иска си срещу работодателя и по вашата месторабота – т. е. пред съда, в района на който се намира локацията, на която обичайно полагате своя труд за съответния работодател.

Също така, дори и да има сключен договор между вас и работодателя за избор на конкретен съд, трябва да се съобразите с посочения в договора, единствено ако той е сключен след като трудовият спор вече е възникнал.

Такси, срокове и други важни особености във връзка с трудовите дела и спорове

Важно е да знаете, че работникът не заплаща държавни такси по трудовото дело, нито разноски, свързани с него. Ако обаче изходът на делото е отхвърляне на вашата претенция, ще се наложи да заплатите разноските, които работодателят е направил за делото. Идеята е работникът да не бъде възпиран от изискванията за такси при предявяване на иска, а когато той е основателен, в крайна сметка да не заплати нищо по делото.

Най-честите трудови спорове, които водят до предявяване на иск пред съда са тези за прекратяване на трудовото правоотношение. Такъв иск работникът може да предяви в 2-месечен срок от прекратяване на правоотношението.

2 месеца е и срокът при иск за отмяна на наказание „предупреждение за уволнение“ или във връзка с изменяне на мястото и характера на работата.

За отмяна на забележка, наложена от работодателя, както и при казуси относно ограничена имуществена отговорност на работника срокът е 1 месец.

По всички останали трудови казуси срокът за предявяване на иска е 3 години.

Дори и да сте подали исковата си молба пред съд, който в случая не е следвало да разгледа това дело (не е родово или местно компетентен), срокът се счита за спазен, макар и тя да е постъпила в компетентния съд след указания срок, стига да е била подадена в срок пред некомпетентния.