Кодексът на труда дава възможност на работодателите да сключват срочни трудови договори с работниците, но само в определени хипотези. Въпреки това обаче, много работодатели използват тази възможност като „вратичка“, за да третират работниците, назначени чрез срочен договор различно.

Имат ли право на това? Кога въобще може да се сключи срочен трудов договор и какви са правата на работниците и служителите, когато трудовото им правоотношение е възникнало на базата на такъв? Отговаряме с най-важното в днешната публикация, която цели да ви помогне да защитите правата си при сключване на трудов договор с определен срок.

Кога е допустимо да се сключи срочен трудов договор

Преди да отговорим на този въпрос е важно да споделим какво всъщност представлява самия договор. В класическия случай с работника се сключва трудов договор за неопределено време, т. е. постоянен. Срочният трудов договор е отклонение от това, тъй като при него извършването на работата и въобще съществуването на трудовото правоотношение е обвързано с определен срок или някакво бъдеще сигурно събитие (например завършване на определената работа).

Срочен трудов договор не може да се сключи на общо основание и за каквато и да е работа. Има няколко хипотези, в които може да се сключи срочен трудов договор:

  • За изпълнение на краткотрайна, временна или сезонна работа или при постъпване на нов работник в обявено в несъстоятелност или ликвидация предприятие;
  • За довършване на определена работа;
  • За заместване на отсъстващ работник;
  • За времето до заемане на длъжността чрез конкурс;
  • За определен мандат в съответния орган.

Хипотезата, която ни интересува най-много тук е първата, тъй като това е класическият и най-често срещан вариант, който се използва за злоупотреби.

Допустимо е едно изключение от правилото за временния характер на работата. То позволява на работодателя да сключва срочен трудов договор, траещ най-малко 1 година за работа, която няма такъв характер. Това „изключение“ е легално определено и изисква наличието на конкретни обективни причини от икономически, финансов, технологически, пазарен или друг подобен характер за срочността на договора.

Тези изключителни причини трябва да съществуват по време на сключване на договора, да са изрично упоменати в него и именно те да пораждат необходимостта от срочност на трудовото правоотношение.

В тази хипотеза може да се сключи срочен трудов договор от същия работник за същата работа в същото предприятие само още веднъж.

Какви са правата ни при сключен срочен трудов договор

Ако не е налице нито една от горепосочените хипотези и не е налице разясненото изключение, но въпреки това сте сключили срочен трудов договор, законът защитава правата ви. В този случай сключеният договор се зачита като такъв за неопределено време, т. е. обикновен трудов договор, предварително необвързан със срок за прекратяване.

Това означава, че с изтичането на определения, в разрез със законовите правила срок в договора, трудовото ви правоотношение юридически не се прекратява.

Когато срочният трудов договор е сключен по всички правила на закона и в допустима хипотеза, следва да имате предвид, че само срочният му характер не влече по-неблагоприятно третиране на работника. Той се ползва със същите права и задължения, каквито имат и работниците на същата или сходна позиция, но на трудов договор за неопределено време.

Важно е да знаете, че има възможност за превръщане на срочния договор в такъв за неопределено време. След като срокът изтече, ако работникът продължава да работи за пет или повече работни дни, без работодателят да е възразил писмено срещу това, при положение че съответната длъжност е свободна, правоотношението се превръща в такова за неопределено време.

В хипотезата на заместване, ако заместваният работник бъде прекратен по време на заместването, трудовият договор на заместващия добива характера на договора, с който е бил обвързан замествания. Т. е. ако отсъстващото лице е било на договор за неопределено време, срочният трудов договор по заместване ще се превърне в такъв.

Важни бележки при прекратяване на срочен трудов договор

Срочният трудов договор може да се прекрати не само с изтичане на срока, но и с предизвестие или по взаимно съгласие. Предизвестието е 3-месечно, но не може да се конкурира със срока на договора, т. е. ако до срока остават по-малко от 3 месеца, предизвестието не може да надхвърли срока.

Имайте предвид, че ако работите на срочен трудов договор в условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 или 3 от КТ имате право да го прекратите без предизвестие преди изтичане на срока, ако започвате друга работа, но на договор за неопределено време.