Контролът по спазване на трудовоправните норми е предоставен като правомощие на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Един от основните механизми, чрез които този контрол се осъществява е именно посредством извършването на проверки на работодатели.

Самите проверки в класическия случай се осъществяват от компетентното звено на Инспекцията – съответна дирекция, определена обикновено по седалището на фирмата, която се проверява.

Никога досега предприятието ви не е било проверявано от инспекция по труда? По-долу ще разберете как изглежда една проверка, какво може да очаквате при провеждането на такава, с какви документи трябва да сте подготвени и какви може да бъдат развитието и резултатите от проверката.

Как започва проверката от Инспекцията по труда

В определени от закона случаи предприятия, при които условията на труд са по-специфични, трябва да се проверяват периодично от инспекцията. Такива например са работни места, на които се работи със строителни химикали, рудниците и подземните обекти.

Извън тези изрично уредени от закона групи предприятия, класическият случай на провеждане на проверка от инспекцията е въз основа на подаден сигнал от настоящ или бивш работник или служител.

Гражданите, които не са свързани по никакъв начин с предприятието също имат право да подадат сигнал, но нямат право да получат информация относно резултатите от проведената проверка, тъй като законът не ги счита за заинтересовани лица.

Какво се случва по време на проверката

Проверката се извършва от инспектори към компетентната дирекция, като е задължително те да са поне двама. Инспекторите са длъжни в началото на проверката да се представят и да покажат своите служебни карти.

Те имат право да огледат мястото, на което се полага труд, затова не се притеснявайте, ако започнат да се разхождат в обекта. Имайте предвид, че това е контролен орган и имате задължението да му съдействате. При един такъв оглед обикновено се съблюдава за условията на труд и за спазване на законодателството относно тяхната безопасност.

Инспекторите ще се огледат за висящи или оголени кабели, за наличието на пожарогасители и тяхното правилно разполагане, съгласно нормативните изисквания и за други потенциални опасности. При наличие на нарушение, то може да се констатира на място.

Друг важен елемент от проверката е попълването на бланкови декларации от заварените на работното място работници. Целта е да се установят реалните условия на конкретното трудово правоотношение.

Третият основен елемент на проверката се изразява в изискване на конкретни документи, свързани с полагането на труд в предприятието.

Документи, изискващи се от Инспекция по труда при проверка

Няколко са документите, които е важно да имате на разположение в предприятието, така че да може да ги предоставите веднага при поискване – още по време на физическата проверка в обекта. Това са:

  • Правилник за вътрешен трудов ред;
  • Документ, упълномощаващ конкретно лице да представлява работодателя пред контролния орган;
  • Поименен работен график при работа на смени.

Ако не разполагате с такива на мястото, на което се полага трудът, това се счита за нарушение. То обаче не е от категорията на „фаталните“, които при всички случаи водят до налагане на административно наказание от контролния орган. Важно е обаче да е първо такова нарушение, т.е. вече да не сте получили съответно предписание относно него.

Инспекторите имат свободата да изберат какви точно книжа могат да изискат от вас. За целта водещият инспектор попълва призовка, в която указва точните документи, които следва да бъдат представени в уречения ден, час и място. На работодателя се оставя отпечатаната с индиго част на призовката. Ето и какви са документите, които обичайно се изискват с призовката:

  • Трудови досиета на работници;
  • Ведомости за заплати;
  • Книга за инструктаж;
  • Дневници за трудовите книжки;
  • Вътрешни правила за работната заплата;
  • Документация, във връзка със спазване на квотите по ЗХУ, в случай че предприятието е по-голямо.

Какво се включва в трудовото досие на работника

Инспекторът има право да потърси трудовите досиета на всички работници или на част от тях, определени по общ признак или на поименно определени работници.

Трудовото досие на практика може да включва всички документи, отнасящи се пряко до трудовото правоотношение на конкретния работник

Важно е в него да присъства трудовият договор на лицето, уведомлението до НАП за сключения договор и за конкретни негови изменения, молби за отпуск и резолюции на работодателя по тях, споразумения за изменение на трудовото правоотношение, заповед за налагане на дисциплинарно наказание и всички останали книжа, които имат отношение към възникването, съществуването, изменението или прекратяването на трудовото правоотношение.

Какъв резултат може да очаквате от проверката от ИТ

Ако това е първата проверка, тя обикновено завършва с няколко констативни и установителни книжа, издадени от инспекцията. В тях се излагат ясните констатации за установени нарушения на трудовото законодателство и се дават конкретни предписания за отстраняване или преустановяване на нарушенията.

Предписанията са задължителни за работодателя и е важно да бъдат изпълнени, тъй като при последващата проверка ще се следи именно за тяхното изпълнение. В случай, че работодателят не докаже, че се е съобразил с тях, може да се стигне до налагане на административно наказание.

Имайте предвид, че е напълно възможно да бъде наложено административно наказание и при първа проверка. Това обикновено се случва при груби нарушения на трудовите норми като например прикриване на трудовото правоотношение (заварване на лице на работа без трудов договор), липса на разрешение от инспекцията за полагане на труд от непълнолетния работник и нарушения, резонирали в трудова злополука.