Работодателят ви бави заплатата и продължава да твърди, че скоро ще ви я изплати, но вече започвате да се съмнявате дали и кога ще се случи това? Има няколко механизма, чрез които можете да защитите правата си в този случай и днешната ни публикация ще се занимае именно с тях.

Законът гарантира изплащането на 60% от заплатата

Независимо какви са обстоятелствата, Кодексът на труда ви гарантира изплащането на възнаграждение 60 на сто от брутната ви заплата, което не може да бъде по-малко от минималната работна заплата за страната. Тази част задължително трябва да ви бъде изплатена на деня, в който заплатата става изискуема.

Останалата част от заплатата продължава да се дължи и след падежа (деня, в който е уговорено между страните, че ще се изплаща възнаграждението) започва да се начислява и лихва върху нея.

Сигнал до Инспекцията по труда за неизплатено навреме възнаграждение

Единият от законовите механизми за защита предвижда подаването на сигнал до компетентната териториална дирекция на Инспекцията по труда. Този подход е уместно да се избере, когато искате да си гарантирате изплащането на заплатата, без да влизате в директна конфронтация със своя работодател.

Сигналът подписвате със собствените си данни, но пред работодателя инспекторите пазят пълна анонимност на лицето, което е подало сигнала. Въз основа на него се инициира проверка от Инспекцията по труда, която ще установи дали възнаграждението е забавено. Ако това бъде потвърдено в хода на проверката, работодателят ще получи предписание за изплащането му, което ако не бъде изпълнено, ще последват по-тежки санкции.

Имайте предвид, че ако вече не работите при този работодател, т. е. трудовото правоотношение, в рамките на което заплатата не е била заплатена вече е прекратено, Инспекцията по труда няма компетентност и въпросът трябва да бъде отведен до съда.

След като проверката бъде извършена, ще получите уведомление за това какви са предприетите мерки във връзка с подадения от вас сигнал и въпросите, които засягат вашето трудово правоотношение.

Съдебна закрила при забавяне на заплата

Не е необходимо да извървявате пътя за подаване на сигнал до органите, контролиращи спазването на трудовото законодателство, за да достигнете до момента на подаване на иск пред съда. Може да предпочете този механизъм още от самото начало.

Тъй като се касае за иск, произтичащ от трудово правоотношение, като работник или служител сте освободени от такси и разноски по делото.

Друг начин, по който може да се защитите е чрез подаване на молба за издаване на заповед за изпълнение, въз основа на която да ви бъде издаден изпълнителен лист. В случаите, когато има влезли в сила предписания на Инспекцията по труда за изплащане на забавени заплати за повече от два месеца, може да поискате незабавно изпълнение на основание чл. 417 от ГПК.

Едномесечното забавяне на заплатата пък ви позволява да напуснете работа без предизвестие.