Днес продължаваме поредицата за разясняване на основни трудовоправни въпроси. През летния сезон много младежи пристъпват към започване на работа, а това е обвързано и с изключително много нарушения на трудовото законодателство, пряко засягащи правата на непълнолетните.

На немалко места в страната, особено в провинцията, се стига до казуси, граничещи с чистата експлоатация на младежкия труд. За да бъде избегнато това съветваме родителите да упражняват надзор върху трудовите правоотношения, в които децата им влизат. Появата на желание за работа и изкарване на самостоятелни доходи е изключително положително, но е важно младите хора да се научат да изискват спазване на правата им и да уважават труда си.

Условия за назначаване на непълнолетен на работа

Според Кодекса на труда минималната възраст за започване на работа е 16 години, с някои изключения за специфични по-леки работи, както и за обучаване в цирк и участия в артистични изяви. За да бъдат приети на работа навършилите 16-годишна възраст непълнолетни, е необходимо да се изпълнят някои допълнителни условия.

На първо място е необходимо да се извърши медицински преглед, който да установи че младежът може да изпълнява работата. Допустимо е да се назначават непълнолетни само на работи, които не са вредни за тяхното развитие.

На второ място, трябва да бъде издадено и разрешение от съответното звено на инспекцията по труда, което се издава на базата на подаден набор от изискуеми документи, указан в гл. пета на Наредбата за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (№ 6 от 24 юли 2006 г.)

Специална закрила на непълнолетните на работа – условия на труд

Тук ще разясним какви са специфичните условия на работа, които може да бъдат прилагани в трудовото правоотношение на непълнолетния.

Назначените на работа непълнолетни юноши могат да работят до 35 часа седмично и 7 часа дневно като работната седмица за тях е допустимо да бъде само 5-дневна. Като част от работното време се смята и времето за придобиване на професионална квалификация.

Ненавършилите 18 г. работници не може да полагат нощен труд. Това означава, че е противозаконно те да работят след 20.00 ч. и преди 6.00 ч. Имайте предвид, че това е отлика от нощния труд за пълнолетните, при които той започва в 22.00 ч. и приключва в 6.00 ч.

Също така законът не позволява назначените на работа младежи да полагат извънреден труд. За извънредно се смята всяко полагане на труд, което се извършва по разпореждане на работодателя или с неговото знание и без противопоставяне, което е извън установеното работно време на работника за съответния ден.

Непълнолетните имат право на минимум 26 дни платен годишен отпуск.